TOC – Transport Operators Competence  |  TTS Työtehoseura  | pirita.niemi@tts.fi  | +358 50 7148 732

IO2 Gotowy

TOC – Ujednolicone Kompetencje Europejskich Operatorów Transportowych 

 

Wszyscy partnerzy zakończyli drugą fazę działań i sfinalizowali produkt intelektualny nr 2 projektu, definiując TOC – Europejskie Kompetencje Operatorów Transportowych.  

W celu osiągnięcia tego rezultatu partnerzy pracowali nad dwoma głównymi obszarami projektu. 

Stworzono i sfinalizowano mapę kompetencji operatorów transportowych oraz zbiór technologii mobilnych TOC. Mapa kompetencji operatorów

 transportowych zawiera listę wiedzy, umiejętności i kompetencji wymaganych przez operatora transportowego do pracy na rynku na poziomie 

europejskim,  a zbiór technologii i aplikacji mobilnych pozwala na wspieranie operatorów transportowych w podnoszeniu ich osobistych i zawodowych kompetencji do wykonywania zwykłych czynności zawodowych. 

W rezultacie, partnerzy zdefiniowali ramy TOC – European Transport Operators Unified Competences, które są wspólnymi i wyczerpującymi ramami obejmującymi szczegółową mapę kompetencji, która może być wykorzystywana przez 

europejskich operatorów transportowych lub przyszłych przedsiębiorców do rozwijania kompetencji wymaganych przez rynek pracy, oraz zbiór 

technologii i aplikacji mobilnych TOC, które pozwalają użytkownikom na dalsze rozwijanie wiedzy i kompetencji w zakresie operacji transportowych 

przy użyciu innowacyjnych narzędzi cyfrowych. 

Zarówno mapa kompetencji, jak i raport dotyczący mobilnych aplikacji i technologii są dostępne online na stronie internetowej projektu:  

https://toc-project.eu/results/ 

Mapa kompetencji zawiera 10 głównych obszarów kompetencji przydatnych dla sektora transportowego oraz powiązane z nimi kompetencje, które 

należy rozwinąć u europejskich operatorów transportowych. 

Obszary te są następujące: 

Prawo cywilne 

Prawo handlowe 

prawo socjalne 

prawo fiskalne 

Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 

Dostęp do rynku 

Normy techniczne i techniczne aspekty działalności 

Bezpieczeństwo drogowe i planowanie awaryjne 

aspekty środowiskowe 

Technologie cyfrowe 

Wszystkie powyższe obszary zostały opisane w modułach i jednostkach efektów kształcenia, które zostały zdefiniowane w kategoriach powiązanej 

wiedzy, umiejętności i kompetencji. Mapa kompetencji jest podstawą do kolejnych etapów rozwoju materiałów szkoleniowych TOC.