TOC – Transport Operators Competence  |  TTS Työtehoseura  | pirita.niemi@tts.fi  | +358 50 7148 732

Rezultate

Rezultaty projektu są następujące:

  • analiza tego, jak dostęp do zawodu krajowego i międzynarodowego przewoźnika drogowego rzeczy i usług transportu pasażerskiego różni się w praktyce w krajach partnerskich projektu (por. proponowana dyrektywa) w celu zidentyfikowania anomalii i przedstawienia propozycji harmonizacji praktyk

  • rodzaj dokumentów wymaganych do uzyskania dostępu do zawodu podkreślając różnice i porównywalność dokumentów i wymagań;

  • w jaki sposób dokumenty te są wzajemnie uznawane w różnych krajach partnerskich podkreślając różnice w praktyce;

  • określenie jedności zawodu krajowych i międzynarodowych przewoźników drogowego transportu rzeczy i pasażerów, bezpośrednie określenie wiedzy i umiejętności przewoźników drogowych

  • na podstawie analizy ankiety sporządzana jest mapa kompetencji pod kątem wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do pracy

  • stworzenie pakietu szkoleniowego w celu wsparcia potrzeb przewoźników towarowych i pasażerów, oprócz codziennej pracy (połączenie uczenia się osobiście i e-learningu);

  • zalecenia dotyczące sposobu wspierania i reformowania kompetencji operatorów transportu w Europie.

WYNIK 1

Przegląd i analiza obecnego stanu kompetencji firmy transportowej oraz analiza ram prawnych i obecnych praktyk: Celem jest określenie obszarów kompetencji firmy transportowej, których potrzebują w swojej codziennej pracy. Wymagany obszar jest podzielony na moduły, jednostki i efekty uczenia się.

1. Przygotowano kwestionariusz dotyczący roli umiejętności zawodowych w rozwoju działalności przedsiębiorstwa transportowego. Kwestionariusz wysłano do kierowników 20 firm transportowych w każdym kraju partnerskim. Badanie odzwierciedlało wiedzę w zakresie rozporządzenia UE 1071/2009, która obejmowała następujące obszary wiedzy specjalistycznej:

– prawo handlowe, podatkowe i społeczne;
– zarządzanie przedsiębiorstwami i finansami;
– Dostęp do rynku
– standardy techniczne i techniczne aspekty działania;
– Bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Wyniki analizy opartej na wynikach badania wykazały, że wiele wyżej wymienionych dziedzin wiedzy specjalistycznej i potrzeb uważa się za ważne. Wniosek jest taki, że wszystkie obszary wiedzy specjalistycznej w rozporządzeniu UE 1071/2009 należy włączyć do dalszego szkolenia, biorąc pod uwagę inne czynniki związane z dzisiejszymi zmianami, takie jak środowisko, digitalizacja i zarządzanie ryzykiem (nieoczekiwane sytuacje).

2. Analiza elementów i dokumentów dotyczących wymogu posiadania koncesji dotyczących sektora transportu została przeprowadzona jako badanie międzyoperatorskie. Nie stwierdzono istotnych różnic między krajami partnerskimi, ponieważ większość badanych obszarów opierała się na dyrektywie 1071/2009, która została transponowana dość jednolicie.

Dokumenty związane z wynikami można znaleźć tutaj 

IO1_General report_polish translation

WYNIK 2

Ujednolicena Mapa kompetencji europejskich przewoźników transportowych

Zbiór technologii mobilnych

Europejskie Zrzeszenie Operatorów

WYNIK 3

Ścieżka szkoleniowa i zestaw narzędzi wspierający umiejętności potrzebne w codziennej pracy firmy transportowej oraz poprawiającej jakość operacji.

Dokumenty związane z wynikami można znaleźć tutaj (Link do dokumentów).

WYNIK 4

Cross Media Platform: platforma e-learningowa z interaktywnymi materiałami szkoleniowymi.

WYNIK 5

Metody szkolenia wraz z przewodnikiem: dostępność i użycie

Dokumenty związane z wynikami można znaleźć tutaj TOC -IO5.

WYNIK 6

Zalecenia: ujednolicenie umiejętności rozpoczynania i prowadzenia działalności w sektorze transportu. Podkreśla różnice w wykonywaniu zawodu i przedstawia propozycje praktycznej harmonizacji przepisów i prawa w różnych krajach.

Dokumenty związane z wynikami można znaleźć tutaj TOC-IO6_Overall report _PL.