TOC – Transport Operators Competence  |  TTS Työtehoseura  | pirita.niemi@tts.fi  | +358 50 7148 732

Analiza praktyk wyników spółki transportowej i potrzeb kompetencyjnych w różnych krajach partnerskich

W pierwszej fazie projektu partnerzy pracowali nad przepisami i porównaniem krajowych praktyk w sektorze transportu. Ponadto wyjaśniono i przeanalizowano obecny stan kompetencji firmy transportowej oraz potrzebę dodatkowych kompetencji. Wyniki pierwszego etapu prac są teraz gotowe do publikacji.

Pierwszym wynikiem jest mapa kompetencji obecnych i brakujących kompetencji firmy transportowej. Wynik jest wykorzystywany jako punkt wyjścia do kolejnych faz i wyników projektu.

Celem tego etapu było określenie obszarów kompetencji i umiejętności przedsiębiorcy i pracownika transportu, których potrzebują w codziennej pracy.”

Aby osiągnąć wynik, podjęto dwa kroki:

1. Przygotowano kwestionariusz dotyczący roli umiejętności zawodowych w rozwoju działalności przedsiębiorstwa transportowego. Kwestionariusz wysłano do kierowników 20 firm transportowych w każdym kraju partnerskim. Badanie odzwierciedlało wiedzę w zakresie rozporządzenia UE 1071/2009, która obejmowała następujące obszary wiedzy specjalistycznej:

– prawo handlowe, podatkowe i społeczne;
– zarządzanie przedsiębiorstwami i finansami;
– Dostęp do rynku
– standardy techniczne i techniczne aspekty działania;
– Bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Wyniki analizy opartej na wynikach badania wykazały, że wiele wyżej wymienionych dziedzin wiedzy specjalistycznej i potrzeb uważa się za ważne. Wniosek jest taki, że wszystkie obszary wiedzy specjalistycznej w rozporządzeniu UE 1071/2009 należy włączyć do dalszego szkolenia, biorąc pod uwagę inne czynniki związane z dzisiejszymi zmianami, takie jak środowisko, digitalizacja i zarządzanie ryzykiem (nieoczekiwane sytuacje).

2. Analiza elementów i dokumentów dotyczących wymogu posiadania koncesji dotyczących sektora transportu została przeprowadzona jako badanie międzyoperatorskie. Nie stwierdzono istotnych różnic między krajami partnerskimi, ponieważ większość badanych obszarów opierała się na dyrektywie 1071/2009, która została transponowana dość jednolicie.