TOC – Transport Operators Competence  |  TTS Työtehoseura  | pirita.niemi@tts.fi  | +358 50 7148 732

Analyysi kuljetusyrityksen liikennelupakäytänteistä ja osaamistarpeista eri partnerimaissa

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kumppanit ovat työskennelleet kuljetusalalla toimimiseen liittyvän lainsäädäntöön ja kansallisten käytäntöjen vertailuun liittyen. Lisäksi on selvitetty ja analysoitu kuljetusyrityksen osaamisen nykytilaa ja lisäosaamisen tarvetta. Tämän ensimmäisen työvaiheen tulokset ovat nyt valmiina julkaistavaksi.  Ensimmäisenä tuloksena on muodostettu osaamiskartta kuljetusyrityksen nykyisistä ja puuttuvista kompetensseista. Tulosta hyödynnetään lähtökohtana seuraaville projektin vaiheille ja tuloksille.

Tämän vaiheen tavoitteena oli tunnistaa kuljetusyrittäjän ja toimihenkilön osaamis- ja taitoalueet, joita he tarvitsevat päivittäisessä työssään.

Tuloksen saavuttamiseksi suoritettiin kaksi toimenpidettä:

1.  Laadittiin kyselylomakkeelle, joka koski liikenteenharjoittajien ammatillisten taitojen merkitystä kuljetusyrityksen liiketoiminnan kehittämisessä. Kysely lähetettiin 20 kuljetusyrityksen johtajalle kussakin kumppanimaassa. Kyselyssä osaamista peilattiin EU 1071/2009 -asetukseen, jossa oli seuraavat osaamisalueet:

 

– Siviili-, kauppa-, vero- ja sosiaalioikeus

– Liike- ja taloushallinto;

– Markkinoille pääsy;

– Tekniset standardit ja toiminnan tekniset näkökohdat;

– Tieturvallisuus.

Kyselytulosten pohjalta tehdyn analyysin tulokset korostivat, että monia edellä mainituista osaamisaloista ja tarpeista pidetään tärkeinä. Johtopäätöksenä on, että kaikkien EU:n 1071/2009-asetuksen osaamisaloja tulee sisällyttää lisäkoulutukseen ja näiden lisäksi huomioida vielä muita nykypäivän muutoksiin liittyviä tekijöitä, kuten ympäristöasiat, digitalisaatio ja riskien hallinta (yllättävät tilanteet).

2.Kuljetusalan toimintaan liittyvän liikennelupa vaatimuksen osa-alueiden ja asiakirjojen analyysi toteutettiin toimijoiden välisenä tutkimuksena. Suuria eroja partnerimaiden välillä ei löytynyt, koska suurin osa tutkituista alueista perustui direktiiviin EU 1071/2009, joka on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä melko yhdenmukaisesti.

 

Ensimmäisen vaiheen tulokset, yleisraportti, kansalliset liitteet ja vertailutaulukko, ovat saatavilla TOC: n verkkosivustolla: https://toc-project.eu