TOC – Transport Operators Competence  |  TTS Työtehoseura  | pirita.niemi@tts.fi  | +358 50 7148 732

Tulokset

Tuloksena hankkeessa syntyy seuraavaa:

  • selvitys, millä tavoin hankkeen partnerivaltioissa maanteiden kansallisen ja kansainvälisen tavara- ja henkilöliikenteen harjoittajien ammattiin pääsy eroaa toisistaan käytännössä (vr. säädetty direktiivi)
  • tuodaan esiin poikkeamat ja tehdään ehdotuksia, jotta käytännöt yhtenäistyisivät-   millaisia asiakirjoja ko. ammattiin pääsemiseksi vaaditaan
  • tuodaan esiin asiakirjojen ja vaatimusten erot ja vertailtavuus-   miten nämä asiakirjat ovat vastavuoroisesti tunnustettavissa eri partnerivaltioissa
  • tuodaan esiin käytäntöjen poikkeavuus-   selvittää maanteiden kansallisen ja kansainvälisen tavara- ja henkilöliikenteen harjoittajien ammatin yhtenäisyyttä
  • selvitetään suoraan liikenteen harjoittajien osaaminen ja taidot –   kyselyn analysoinnin pohjalta laaditaan työssä tarvittavien tietojen, taitojen ja osaamisen Osaamiskartta (Competence map) –   luodaan tavara- ja henkilöliikenteen harjoittajien tarpeisiin ammattitaitoa tukeva koulutuskokonaisuus, joka on käytössä arkityön ohessa (yhdistelmä lähi- ja sähköistä oppimista)
  • varmistaa liikenteen harjoittajien ammattitaitoa työssä tarvittavien tietojen, taitojen ja osaamisen osalta. –   suositukset kuljetusyrittäjien osaamisen tukemiseksi ja uudistamiseksi Euroopassa.

 

TUOTOS 1:

Yleiskatsaus ja analyysi kuljetusyrityksen pätevyyden nykytilasta sekä analyysi oikeudellisesta kehyksestä ja nykyisistä käytännöistä: Tavoitteena on tunnistaa kuljetusyrityksen pätevyyden alueet, joita he tarvitsevat päivittäisessä työssään. Vaadittava alue on jaettu moduuleiksi, yksiköiksi ja oppimistuloksiksi.

Tulokset:

1.  Laadittiin kyselylomakkeelle, joka koski liikenteenharjoittajien ammatillisten taitojen merkitystä kuljetusyrityksen liiketoiminnan kehittämisessä. Kysely lähetettiin 20 kuljetusyrityksen johtajalle kussakin kumppanimaassa. Kyselyssä osaamista peilattiin EU 1071/2009 -asetukseen, jossa oli seuraavat osaamisalueet:

– Siviili-, kauppa-, vero- ja sosiaalioikeus

– Liike- ja taloushallinto;

– Markkinoille pääsy;

– Tekniset standardit ja toiminnan tekniset näkökohdat;

– Tieturvallisuus.

Kyselytulosten pohjalta tehdyn analyysin tulokset korostivat, että monia edellä mainituista osaamisaloista ja tarpeista pidetään tärkeinä. Johtopäätöksenä on, että kaikkien EU:n 1071/2009-asetuksen osaamisaloja tulee sisällyttää lisäkoulutukseen ja näiden lisäksi huomioida vielä muita nykypäivän muutoksiin liittyviä tekijöitä, kuten ympäristöasiat, digitalisaatio ja riskien hallinta (yllättävät tilanteet).

2. Kuljetusalan toimintaan liittyvän liikennelupa vaatimuksen osa-alueiden ja asiakirjojen analyysi toteutettiin toimijoiden välisenä tutkimuksena. Suuria eroja partnerimaiden välillä ei löytynyt, koska suurin osa tutkituista alueista perustui direktiiviin EU 1071/2009, joka on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä melko yhdenmukaisesti.

Tuloksiin liittyvät dokumentit löydät täältä (Linkki dokumentteihin).

TUOTOS 2

Kuljetusyritysten osaamiskartta: kuvaus kuljetusyritysten ammatillisesta profiilista oppimistulosten yksikköinä.

Tuloksiin liittyvät dokumentit löydät täältä (Linkki dokumentteihin).

TUOTOS 3

Koulutuspolku ja työkalupakki, jotka tukevat kuljetusyrityksen päivittäisessä työssä tarvittavaa  osaamista ja parantaa toiminnan laatua.

Tuloksiin liittyvät dokumentit löydät täältä (Linkki dokumentteihin).

TUOTOS 4

Cross Media Platform: verkko-e-oppimisen koulutusalusta, jossa on interaktiivinen koulutusmateriaali.

TUOTOS 5

Koulutusmenetelmät ja siirrettävyysopas: miten kehitetyt kokonaisuudet ovat käytettävissä ja hyödynnettävissä.

Tuloksiin liittyvät dokumentit löydät täältä (Linkki dokumentteihin).

TUOTOS 6

Suositukset: kuljetusalan yrittäjyyden aloittamisen ja alalla toimimisen osaamisen yhtenäistäminen.  Korostetaan ammatin harjoittamisen eroja ja tehdään ehdotuksia asetusten ja lakien käytännön yhdenmukaistamiseksi eri maissa.

Tuloksiin liittyvät dokumentit löydät täältä (Linkki dokumentteihin).