TOC – Transport Operators Competence  |  TTS Työtehoseura  | pirita.niemi@tts.fi  | +358 50 7148 732

Резултати

Резултатите от проекта са следните:

  • анализ на различията по отношение на достъпа до професионална квалификация за ръководител на транспортната дейност в страните на партниращите си организации, /à/ да се установят несъответствията и да се представят предложения за хармонизиране на тези практики.

  • типа на документите, необходими за достъп до професията /à/ да се изведат приликите и разликите в документите и изискванията

  • как тези документи за взаимно признати в страните на различните партньори /à/ да се изведат разликите при практиките

  • да се определи сходството в професията при вътрешния и международния превоз на товари и пътници /à/ да се идентифицират знанията и уменията на ръководителите на транспортната дейност.

  • въз основа на анализа на анкетите да се изготви карта на компетенциите, необходими за работата

  • създаване на пакет за обучение в подкрепа на нуждите на превозвачите, в допълнение на ежедневната работа (комбинация от присъствено и електронно обучение) /à/ да се гарантира професионализма на превозвачите по отношение на знанията, уменията и компетентностите, необходими за работа.

  • препоръки как да се подкрепи и реформира компетентността на ръководителите на транспортната дейност в Европа.

Резултат 1

Преглед и анализ на текущото състояние на компетентност на ръководителите транспорт и анализ на правната рамка и текущите практики: Целта е да се идентифицират областите от компетенции, от които ръководителят транспортна дейност се нуждае в ежедневната си работа. Съответната област е разделена на модули, единици и резултати от обучението.

1. Съставен е въпросник за ролята на професионалните умения на ръководителите на транспортната дейност в развитието на бизнеса на транспортното предприятие. Въпросникът беше изпратен до 20 ръководители транспортна дейност във всяка страна партньор. Проучването отразява експертния опит в регламента на ЕС 1071/2009, който има следните области на експертиза:

– Гражданско, търговско, трудово, осигурително и данъчно право
– Търговско и финансово управление на предприятието
– Достъп до пазара
– Пътни превозни средства, технически норми и аспекти на дейността
– Безопасност на движението

Резултатите от анализа, въз основа на резултатите от проучването, подчертаха, че много от гореспоменатите области се считат за важни. Изводът е, че всички области от компетенции в Регламент на ЕС 1071/2009 трябва да бъдат включени в последващото обучение, като се вземат предвид други фактори, свързани с днешните промени, като околната среда, дигитализацията и управлението на риска (непредвидени ситуации).

2. Анализът на елементите и документите за получаване на професионалната компетентност беше извършен чрез проучване сред анкетираните. Не бяха открити съществени разлики между страните партньори, тъй като повечето проучвани области се основаваха на Директива 1071/2009, която е транспонирана сравнително еднакво в различните страни.

Документите, свързани с резултатите, могат да бъдат намерени тук 

IO1_General report Bulgaria

Резултат 2:

Карта на компетенциите на Ръководител транспортна дейност

Мобилни технологии в подкрепа на ръководителите транспортна дейност

Единни компетенции на европейските транспортни оператори

Резултат 3:

Стъпки и инструментариум, чрез които да се осъществява обучението за поддържане на уменията, необходими за ежедневната работа на транспортна компания, и подобрява качеството на операциите.

Документите, свързани с резултатите, могат да бъдат намерени тук (Връзка към документите Обучение – TOC- Trasport Operator Competence (toc-project.eu)).

Резултат 4:

Cross Media Platform: платформа за електронно обучение с интерактивен учебен материал TOC-IO4_Final Report_BG

Резултат 5:

Методи за обучение и ръководство за трансфер: как разработените единици са на разположение и могат да бъдат използвани.

Документите, свързани с резултатите, могат да бъдат намерени тук TOC-IO5_Final Report_BG_NEW

Резултат 6:

Препоръки: уеднаквяване на уменията за стартиране и работа в транспортния сектор. Очертаване на различията при практикуването на професията и обобщаване на предложения за практическото хармонизиране на регламентите и законите в различните страни.

Документите, свързани с резултатите, могат да бъдат намерени тук TOC-IO6_Overall report_BG.