TOC – Transport Operators Competence  |  TTS Työtehoseura  | pirita.niemi@tts.fi  | +358 50 7148 732

Työtehoseura ry, (Финландия), координатор

Työtehoseura ry, (Финландия), координатор

Työtehoseura (TTS) е институт за обучение, развитие и научни изследвания, основан през 1924г и оперира на няколко локации във Финландия. TTS е сдружение с нестопанска цел. Членството в TTS включва физически лица, асоциации и компании. TTS има приблизително 180 служители и годишен оборот от около 20 милиона евро.

Дейностите на TTS се финансират чрез приходи от образователни услуги, научноизследователски и развойни проекти и публикации, членски внос и държавни плащания. TTS се контролира от Националния съвет за образование и Министерството на заетостта и икономиката. TTS осигурява обучение за младежи и възрастни, професионално обучение, стаж и обучение на персонала. TTS предоставя услуги за обучение, изследвания и разработки главно в следните области: транспорт, логистика, автомобилостроене и производителност. TTS е най-голямата институция за професионално обучение на водачи на тежкотоварни автомобили във Финландия.

TTS участва в няколко международни проекта, включително проекти, финансирани от ЕС. Проектите засягат развитието на транспортния персонал, използването на симулации при разработването на решения за обучение и интелигентна мобилност, разработването на интелигентни решения за мобилност и тяхното влияние върху работата на водачите, обучението на водачите на тежкотоварни автомобили и всякакви други технологии, свързани с превозните средства.

TTS е водеща организация за обучение в областта на транспорта и складирането. Обучаваме различни видове шофьори (лекотоварни автомобили, камиони, бусове, автобуси и таксиметрови шофьори), складови работници и ръководители на шофьори и складови служители. TTS има добър опит в разработването на тези обучения и в момента сме водещ партньор във Финландия. Министерството на образованието покани TTS като част от малка група, която има за цел да разработи обучение за ръководители на транспорта и професионално обучение по логистика.

Työtehoseura ry
Pirita Niemi
Мениджър развитие
pirita.niemi@tts.fi
+358447143732

Mag. Prenner & Partner GmbH – COSGROUP (Австрия)

 Mag. Prenner & Partner GmbH – COSGROUP – е част от сектора на малките и средни предприятия, разположено в Баден / Долна Австрия. От 1998 г. компанията се развива от местна образователна институция в международна група с партньори в Полша и България. Въпреки че основният й бизнес все още е свързан с обучението по логистика, бизнесът за консултантски услуги непрекъснато се разраства. COSGROUP са натрупали значителен опит, по-специално в обучението на водачи и консултантските услуги в тази област по всички важни въпроси, свързани с изискванията, определени в Директива 2003/59 на ЕС. Обучили сме 4000 водачи (автомобили, лекотоварни и тежкотоварни автомобили) и опитът ни се базира на нашия опит в транспортната индустрия. COSGROUP беше една от първите австрийски компании, които започнаха с обучение C95 от 2008 г. насам. В допълнение към обучението на водачи, COS предлага и обучение по управление на логистиката. Тук засегнатите теми са разнообразни и засягат различни нива от диспечери до изпълнителни директори на транспортни компании. В продължение на 5 години се предлагат и много обучителни модули на базата на онлайн обучение. COSGROUP е сертифицирана по ISO 29900.

Mag. Prenner & Partner GmbH – COSGROUP
Helmut Prenner
prenner@cosgroup.eu
+432252259527

PONS SEGURIDAD VIAL (Испания)

Основана преди 70 години, PONS SEGURIDAD VIAL понастоящем е водеща компания в Испания в областта на стратегическото държавно и частно консултиране, в областта на мобилността и безопасността на пътя, със силни позиции в Латинска Америка, както и в САЩ и Европа. Ние също така предоставяме международни услуги в областта на пътната безопасност и образованието в бизнес среда, както и публикуването на книги и курсове за обучение.

PONS SEGURIDAD VIAL подкрепя държавни, обществени и частни организации при прилагането на всички стратегически области на пътната безопасност и мобилността. Разпространяваме испанския модел на успех в чужбина: ние сме на 5-то място в световната ранглиста.

Ние насърчаваме мобилността във всичките й форми; ние подкрепяме компаниите за отговорна мобилност, тъй като това е най-ефективният начин да постигнем и нашата собствена цел. За компаниите работят служители, които трябва да пътуват до работните си места. Дейностите, насърчавани от организацията, свързани с мобилността, са особено ефективни при обучението на работниците, предотвратяването на професионални рискове в автомобилния транспорт и сертифицирането, и удостоверяват ангажираността на компанията към обществото, като UNE-ISO 39001 и др. PONS Seguridad Vial притежава сертификат ISO 39001. Тя е първата компания в своя сектор и четвърта в цяла Испания, получила този сертификат.

През последните години PONS Seguridad Vial ръководи амбициозна програма за интернационализация в областта на консултациите по пътна безопасност. Следователно PONS се счита за водеща компания в сектора, в стратегическото и частното управление по отношение на отговорната мобилност и пътната безопасност.

В Pons Seguridad Vial имаме уникално ноу-хау в държавното управление на безопасността по пътищата и разработването на политики, ориентирани към резултатите. Имаме богат опит в работата с държавните администрации и сме решени да помогнем на правителствата и администрациите да намалят процента на произшествия.

Тази промяна е възможна с работата на мултидисциплинарен екип от професионалисти, ръководен от Ramón Ledesma – заместник-директор на Национална дирекция за трафик на Испания (DGT); с богат опит както от публичния, така и от частния сектор и признат от Световната банка (СБ), Интерамериканската банка за развитие (IADB) и Банката за развитие на Латинска Америка (CAF).

PONS SEGURIDAD VIAL (SPAIN)
Ana Gomez Arche
ana.gomez@ponsseguridadvial.com
+34917007928

ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ОТДЕЛЕНИЕ ПРИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО (България)

Институтът за следдипломна квалификация (ИСК) е отделение при най-големия университет в България – Университета за национално и световно стопанство с над 20 хиляди студенти. Института осъществява професионално обучение и продължаващо обучение от 1970г. Към настоящия момент ИСК към УНСС е водещ в следдипломното обучение по икономика, мениджмънт и право и предлага обучение на български и чуждестранни граждани, които вече са получили диплома за завършено средно или висше образование. ИСК е сертифицирана институция по ISO 9001:2015 от NQA със сертификат за внедряване на система за управление на качеството, който обхваща „Следдипломно обучение, управление на проекти и консултиране”. Дипломите, издавани от института, са одобрени и се признават от българското Министерство на образованието и науката и Националната агенция за професионално образование и обучение.

ИСК работи с мениджъри от висше и средно равнище в частния и публичния сектор, предприемачи, служители в публичната администрация, учители, експерти, които се стремят към професионална кариера в различни социални сектори, както и индивидуални обучаващи се. ИСК създава надеждна основа за пожизнена кариера на участниците в курсовете и решава проблеми на клиентите в един несигурен свят.

ИСК при УНСС е фокусиран върху организирането на обучения, отговарящи на практическите нужди на своите клиенти, разработване и изпълнение на международни проекти, консултантски услуги по образователни политики и практики и разработване на стратегически документи, свързани с образованието и обучението. Сред основните цели на ИСК е подобряването на перспективите на стажантите на пазара на труда (голяма част от тях са млади хора под 29 години), като по този начин спомага за предотвратяване и намаляване на безработицата сред младите хора.

Приоритетите на Института включват подобряване на уменията и знанията на служителите, адаптирани към променящата се среда, допринасяйки за конкурентоспособността и устойчивостта чрез създаване на гъвкава и ефективна среда на процесите на обучение и обучение. Индивидуалният подход към клиентите на Института позволява установяването на пряка връзка между научните изследвания, преподаването и обучението, управлявани като проекти.

ИСК участва в 40 международни проекта по програми ERASMUS +, LLP, Световна банка и други програми и в над 60 местни консултантски и обучителни проекта. Дейностите по проекта обхващат професионално обучение, изграждане на капацитет за МСП, организационно преструктуриране и интернационализация.

ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Иван Стойчев
I.Stoychev@ips.bg
+359888000242

COS Polska Sp. z o.o. (Полша)

C.O.S. – Polen Roberrt Rudnik: От 2002 г. компанията организира и провежда обучителни курсове и консултации във връзка с фирменото управление и управлението на служители. Има опит и компетенции в областта на бизнес консултирането за различни индустрии и развитието на уменията на служителите. Нейни клиенти са както публични, така и частни компании от различни индустрии. Отправната точка за изпълнението на отделни проекти са изискванията на клиента към нас. Всеки път адаптираме нашата методология към спецификата на проекта. Нуждите на нашите клиенти ни дават желание да създаваме иновативни и практични решения.

COS Polska Sp. z o.o.
Robert Rudnik
cos@post.pl
+48728950059

Training 2000 psc (Италия)

TRAINING 2000 е организация обучение на възрастни, сертифицирана в регион Марке за регионално обучение (VET), с опит в образованието и обучението в различни сектори. На ниво ЕС TRAINING 2000 участва в научни изследвания и разработването на нови методики за обучение (електронно обучение), прилагани в рамките на програмите LLP и ERASMUS +. От 1992 г. TRAINING 2000 участва в голям брой международни проекти с партньори от повечето европейски страни, с които обхвана области като обучение на обучаващи, интеграция на мигранти, културни рискове на работното място и културната осведоменост, обучение на младежи и възрастни хора , стаж за най-младите и бизнес обучения в компании, EQF и ECVET / ECTS – валидиране на компетенции.

Training 2000 насърчава продължаващото обучение в района на Марке за:

  1. Хора, които преминават през стажантска програма в секторите: механика, мултимедия и графични услуги, услуги (транспорт, логистика, счетоводство, социални услуги), опазване на околната среда и стартъпи.
  2. Работещи хора, безработни и младежи, отпаднали от системата на държавните училища, които са регистрирани в местните центрове за работа
  3. Професионалисти в областта на екологичната устойчивост, фината механика и автоматизация, ИКТ и социалните медии, развитието на общността.

 

Training 2000 е част от Национална мрежа от асоциации на индустриите и МСП (C.N.A. of Pesaro and Urbino – с членуващи 6000 малки и средни предприятия, включително механици), CARITAS (интеграция на мигранти и хора в неравностойно положение), ANFOP консорциум от обучителни организации, Търговската камара на Пезаро, Министерство на образованието и труда. Съосновател на международните Networks for Quality Course Organisers „GINCO” http://eaea.org/our-work/projects/ginco-grundtvig-international-network-of-course-organisers/ и International Innovative apprenticeship „INAP” – http://www.inap.uni-bremen.de/

Training 2000 psc
Kylene De Angelis
kylene.deangelis@training2000.it
+390721979988

The University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (SUPSI)

The University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (SUPSI) е един от деветте швейцарски университета по приложни науки. Основан през 1997, съгласно федералното законодателство, SUPSI обучава в бакалавърска и магистърска степен и осигурява редица курсове за продължаващо обучение.

Значително внимание се отделя на изследвания, провеждани в ключови сектори чрез европейски и национални проекти. По-специално Институтът за информационни системи и мрежи (ISIN) на катедрата за иновативни технологии работи в различни области като електронно обучение, уеб технологии, мрежи, сигурност и информационни системи. Големият брой приложни изследователски проекти позволява на SUPSI да допринесе пряко за икономическото и социалното развитие на региона.