TOC – Transport Operators Competence  |  TTS Työtehoseura  | pirita.niemi@tts.fi  | +358 50 7148 732

IO2 завършен

TOC – Единни компетенции на европейските ръководители транспортна дейност 

 

Всички партньори приключиха втората фаза на проекта и финализираха резултат номер 2, да се дефинира ТОС – Единни компетенции на европейските ръководители транспортна дейност. 

Партньорите работиха в две основни области на проекта, за да достигнат до финалните резултати.  

Карта на компетенциите на ръководителите транспортна дейности и ТОС Мобилни технологии в подкрепа на ръководителите транспортна дейност бяха създадени и финализирани. Картата на компетенциите на ръководителите транспортна дейност съдържа знанията, уменията и компетенциите, необходими на транспортните оператори, за да оперират на европейския пазар, а обобщените мобилни технологии и приложения подпомагат ръководителите при усъвършенстване на техните лични и професионални компетенции в ежедневната им работа.  

В резултат от работата в тази фаза на проекта партньорите дефинираха TOC – Единни компетенции на европейските ръководители транспортна дейност като обща и изчерпателна рамка, включваща детайлна карта на компетенциите, която да бъде използвана от европейските ръководители транспортна дейност или бъдещи предприемачи в областта за придобиване на необходимите компетенции, налагани от търсенето на пазара на труда, а обобщените мобилни технологии и приложения ще позволят на потребителите да развият допълнително своите знания и компетенции във връзка с транспортните дейности чрез използването на иновативни дигитални инструменти.  

Обобщеният доклад с картата на компетенциите и мобилните технологии и приложения са достъпни онлайн и са с безплатен достъп на сайта на проекта: 

https://tocproject.eu/bg/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8/ 

Картата на компетенциите съдържа 10 основните области от компетенции, свързани с транспортния сектор, и съответните компетенции, които ръководителите транспортна дейности в Европа следва да придобият.   

Основните области включват: 

Гражданско право  

Търговско право  

Социално право 

 

Данъчно право  

Търговско и финансово управление на предприятието  

Достъп до пазара  

Технически стандарти и технически аспекти на дейността  

Безопасност на движението и планиране на действията при извънредни ситуации 

 

Екологични аспекти 

 

Дигитални технологии  

Всички споменати области бяха описани в модули и отделни образователни единици, дефинирани от гледна точка на свързаните знания, умения и компетенции. Картата на компетенциите е в основата на последващите стъпки за създаване ТОС обучителни материали.