TOC – Transport Operators Competence  |  TTS Työtehoseura  | pirita.niemi@tts.fi  | +358 50 7148 732

Осигуряване уменията на ръководителите транспортна дейност

През последните години в транспортния сектор се наблюдава, че броят на националните и международните превозвачи на пътнически и товарни превози нараства и са необходими повече умения. В същото време беше отбелязано, че търсенето на мениджъри в логистичния и транспортния сектор се увеличава поради увеличаването на броя на транспортните компании. За да извършва транспорт, фирмата трябва да наеме специалист, придобил професионална квалификация за ръководител на транспортна дейност. Компетенциите се определят еднократно, професионалната квалификация няма валидност и не се извършва последващ преглед на уменията. На европейско равнище съществува обща директива относно професионалната компетентност, но прилагането й варира в отделните държави-членки. В момента транспортният сектор е много динамичен и се нуждае от повече съгласуваност и обучение, за да отговори по-добре на промените. Дигитализацията, роботиката, новите технологии и екологичното мислене днес са сфери, в които транспортният сектор се нуждае от информация и обучение.

За да се подпомогнат уменията на транспортните предприемачи и служителите, работещи в транспортния сектор, и за да се улесни ежедневната работа, са нужни нови видове допълнително обучение, както и информация и умения, свързана с професията. Именно тези потребности бяха идентифицирани в различни европейски страни и същевременно се потърси възможност за хармонизиране на достъпа и упражняване на професията.

Около тази идея беше сформирана група от организации, които създадоха референтна рамка за проекта TOC (Transport Operators Competence)- Компетентност на ръководителите на транспортна дейност. Проектът получи финансиране от финландския офис Еразъм + през 2019 г. и стартира през октомври 2019 г.

Проектът се изпълнява от 6 партньори от Финландия, Полша, Австрия, Италия, Испания и България. В допълнение, проектът включва швейцарски партньор, който е получил отделно финансиране за проекта. Проектът ще приключи през февруари 2022 година.