TOC – Transport Operators Competence  |  TTS Työtehoseura  | pirita.niemi@tts.fi  | +358 50 7148 732

Анализ на дейностите на транспортните фирми и необходимите компетенции в различните страни на партньорите.

В първата фаза на проекта партньорите работиха върху законодателството и сравнението на националните практики в транспортния сектор. В допълнение, настоящото състояние на компетенциите на транспортния мениджър и необходимостта от допълнителна компетенции са изяснени и анализирани. Резултатите от тази първа фаза на работа вече са готови за публикуване.

Първият резултат е карта на съществуващите и липсващите компетенции на транспортната компания. Резултатът се използва като отправна точка за следващите фази и за финалните резултати от проекта. Целта на този етап беше да се идентифицират областите на компетенции и умения на ръководителя на транспортната дейности, от които се нуждае в ежедневната си работа.

За постигане на резултата бяха предприети две стъпки:

1. Съставен е въпросник за ролята на професионалните умения на ръководителите на транспортната дейност в развитието на бизнеса на транспортното предприятие. Въпросникът беше изпратен до 20 ръководители транспортна дейност във всяка страна партньор. Проучването отразява експертния опит в регламента на ЕС 1071/2009, който има следните области на експертиза:

– Гражданско, търговско, трудово, осигурително и данъчно право
– Търговско и финансово управление на предприятието
– Достъп до пазара
– Пътни превозни средства, технически норми и аспекти на дейността
– Безопасност на движението“

Резултатите от анализа, въз основа на резултатите от проучването, подчертаха, че много от гореспоменатите области се считат за важни. Изводът е, че всички области от компетенции в Регламент на ЕС 1071/2009 трябва да бъдат включени в последващото обучение, като се вземат предвид други фактори, свързани с днешните промени, като околната среда, дигитализацията и управлението на риска (непредвидени ситуации).

2. Анализът на елементите и документите за получаване на професионалната компетентност беше извършен чрез проучване сред анкетираните. Не бяха открити съществени разлики между страните партньори, тъй като повечето проучвани области се основаваха на Директива 1071/2009, която е транспонирана сравнително еднакво в различните страни.

Обобщените доклади, докладите на отделните страни и сравнителна таблица можете да откриете на официалния сайт на проекта: https://toc-project.eu